Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P1 - Energieffektivisering i köpcentra med ett bibehållet eller förbättrat inneklimat

Projektledare: Monica Axell, SP    Doktorand: Sofia Stensson, SP

Start: 2007-01-01 Slut: 2010-06-30

Nya köpcentra etableras i snabb takt. Dessa lokaler karakteriseras av hög energianvändning och ett stort kylbehov, vilket gör den värmepumpande tekniken speciellt intressant. När så många butiker lokaliseras inom en enskild byggnadskropp blir energiflödena komplexa. Syftet är att ta fram en generell modell för energiflödena i köpcentra som beskriver hur energiflöden och laster varierar under året. Modellen valideras med resultat från fältmätningar. Ett köpcentrum som etableras under projekttiden kommer att specialstuderas och fastighetsägarna kommer aktivt att delta i projektet. Baserat på den framtagna modellen skall olika systemlösningar för att försörja fastigheten med värme, ventilation, kyla och el med ett bibehållet gott inneklimat jämföras utifrån förutsättningen att energi tillförs och används på ett resurseffektivt sätt. Dessutom skall ett underlag tas fram som kan användas för att utveckla en prissättningsmodell för hyra av lokaler som stimulerar hyresgästerna till att använda energin på ett resurseffektivt sätt på systemnivå.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2010-01-25

Tilläggsbeslut 2010-02-18

Tilläggsbeslut 2010-03-25