Energimyndighetens logotype

Home
Up

Kvartal 2, 2010

 

1. De första mätningarna i våra två borrhål på anläggningen i VEGA presenterades av exjobbaren Marcos

Pau. Titeln är ”Experimental Evaluation of Heat Extraction along U‐Pipe Borehole Heat Exchangers”.

 

2. Artikeln ”Distributed Temperature Measurements on a U‐pipe Thermosyphon Borehole Heat Exchanger

with CO2” presenterades vid 9th Gustav Lorentzen Conference. Sydney, April 2010. Pappret innehåller en

beskrivning och resultaten från CO2 termosifonkollektorn i Norrtälje.

 

3. Artikeln “A novel coaxial BHE ‐ Description and first Distributed Thermal Response Test Measurements”

presenterades vid IGA World Geothermal Congress. Bali, April 2010. Pappret innehåller en beskrivning

och de första resultaten från borrhålet på Lidingö.

 

4. Arikeln ”Evaluation of a Coaxial Borehole Heat Exchanger Prototype” har blivit accepterad för publicering

vid ASME Heat Transfer Conference 2010. Pappret innehåller resultat och analys av mätningar i BH3,

Hammarby.

 

5. Sponsor ‐ mätgruppsmöte den 25 maj 2010 på KTH. Minnesanteckningarna finns att ladda ner från

hemsidan.

 

6. JA har medverkat i doktorandkursen Termodynamik på KTH (9 ECTS).

 

7. Licentiatavhandlingen ”Improvements of U‐pipe Borehole Heat Exchangers” har presenterats den 25 maj

2010.

 

8. Artikeln ”Comprehensive Summary of Borehole Heat Exchanger Research at KTH” presenterades vid

konferensen Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology, Stockholm 2010.

 

9. Installationen av TIL‐kollektorn är nästan färdig. Värmeväxlaren är färdiginstrumenterad med en optisk

fiberkabel. Temperaturen kommer att mätas genom den isolerade centrumslangen och genom en av

12st yttre kanaler. Kollektorn kommer inom kort att sättas ner i marken. Mätningarna planeras att

påbörja under sommaren med DTRT (Distributed Thermal Response Test) och fortsätta med analyser

över värmepumpdriften under ett helt år.

 

10. Installationsarbetet på kaliumkarbonatkretsen i pannrummet i Hammarby är nästan klart. Problemet

med läckan har identifierats och fixats.

 

11. Artikeln ”Better Borehole Heat Exchangers for Heat Pumps” publicerades i REHVA journal. March, 2010.

 

Kvartal 1, 2010

 

- Sponsor - mätgruppsmöte den 26 januari 2010 på KTH. Minnesanteckningarna finns att ladda ner från hemsidan.

 

- José A medverkar i doktorandkursen Termodynamik på KTH (9 ECTS).

 

- En artikel med titel ”Evaluation of a Coaxial Borehole Heat Exchanger Prototype” har lämnats in till ASME Heat Transfer konferens 2010. Pappret innehåller resultat och analys av mätningar i BH3, Hammarby.

 

- José A är medfortfattare i en artikel av Hatef Madani (doktoranden i Effsys2-projektet P5) med titel ”The Ground Source Heat Pump: A System Analysis with a Particular Focus on the U-Pipe Borehole Heat Exchanger” som har lämnats in till ASME Heat Transfer konferens 2010. I pappret studeras påverkan av köldbäreflödet på prestanda i värmepumpen och borrhålsvärmeväxlaren.

 

- Arbetet på Licentiatavhandlingen är klart. Rapporten har lämnats in och går igenom en administrativ och granskningsprocess. Mer information om presentationsdatumet kommer inom kort.

 

- En artikel med titel ”Comprehensive Summary of Borehole Heat Exchanger Research at KTH” lämnades in till konferensen Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology, Stockholm 2010. Konferensen kommer att ta plats på KTH. Mer info finns på http://www.sustainablerefrigeration.org

 

- José A har medverkat i det andra tillfället av EU-kursen ”Geo-trainet - Training the trainers” i Peine, Tyskland.

 

- Mätningarna i våra två borrhål på anläggningen i VEGA har fortsätt. Exjobbaren Marcos Pau har jobbat med detta och de första resultaten kommer snart att finnas tillgängliga i en exjobbsrapport med titel ”Experimental Evaluation of Heat Extraction along U-Pipe Borehole Heat Exchangers”.

 

- Planeringen av TIL-kollektors installation har fortsätt i samarbete med Lowte och SUST. Installationen kommer möjligen att genomföras under kvartal 2, 2010.

 

- Installationsarbetet på kaliumkarbonatkretsen i pannrummet i Hammarby har pågått. En problem i borrhålet har hittats och arbetet återstår att fixas.

 

- En poster samt en presentation med titel ”Borehole Heat Exchanger at KTH” gjordes av José A vid ”The 1st European Geothermal PhD Student Day” i Potsdam - Tyskland, den 12 februari.

 

- En artikel med titel ”Looking for Better Borehole Heat Exchangers” har lämnats in till REHVA journalen. Den kommer förmodligen att publiceras i journal 2-2010 som har värmepumpar som tema.

 

 

Kvartal 4, 2009

 

En artikel som beskriver vad vi gör i projektet med titel ”Slang intill bergväggen ger effektivare värmeväxling” publicerades i tidningen HUSBYGGAREN 6-2009.

 

Ett abstract med titel ”Evaluation of a Coaxial Borehole Heat Exchanger Prototype” har lämnats in till ASME Heat Transfer konferens 2010.

 

Arbetet på Licentiatavhandlingen pågår. Mer information kommer inom kort.

 

José Acuna har jobbat som lab-assistent på kursen Sustainable Energy Utilization på KTH. Arbetet bestod totalt av ca 100 arbetstimmar.

 

Artikeln ”Local Heat Transfer in U-pipe Borehole Heat Exchangers” presenterades vid konferensen COMSOL Multiphysics 2009. I artikeln visas och jämförs 8 st 2D modeller som simulerades under förenklade förhållanden. Modellerna består bland annat av U-rörs kollektor med avståndet mellan slangarna enligt Avanti-klämmorna (spacers).

 

Ett abstract med titel ”Comprehensive Summary of Results from Borehole Heat Exchanger Experiments” lämnades in till konferensen Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology.

 

De första resultaten som visar hur vår termosifonkollektor fungerar har lämnats in till konferensen Gustav Lorentzen 2010. Artikeln har som titel ”Distributet Temperature Measurements on a U-pipe Borehole Heat Exchanger with CO2”. Den innehåller en State of the art sammanfattning av det som har publicerats inom borrhålsvärmeväxlare med självcirkulationen, en beskrivning av vår installation, de första mätningarna som visar sträckan där CO2 förångningen sker, samt den första analysen på denna.

 

Mätningarna i våra två borrhål på anläggningen i VEGA påbörjades i slutet av november.

 

Vi har börjat planera ett närmare samarbete med vår sponsor LOWTE. Planerna består av att testa en prototyp av deras TIL-kollektor (Thermal Insulated Leg). Detta kommer att påbörjas i andra hälften av år 2010.

 

Ett möte med vår sponsor MATEVE Oy hölls i Finland den 1 december för att diskutera resultaten som vi fått avseende deras koaxial BHE prototyp.

 

En poster samt en presentation med en sammanfattning av våra resultat under 2009 gjordes vid EFFSYS2 Dagen 2009, den 14 december på KTH.

 

 

Kvartal 3, 2009

 

Självcirkulationen i termosifoninstallationen fungerar, sträckan där CO2 förångningen sker syns på uppåtgående slangen. Analys på mätningarna pågår. Vi hoppas att lämna in de första resultaten till konferensen Gustav Lorentzen 2010 inom ett par veckor.

 

JA har medverkat och slutfört kursen “Fiber Optic Distributed Temperature Sensing for Ecological Characterization”. International Research School of water resources (FIVA). Danmark (5 ECTS)

 

Artikeln A Novel Coaxial Borehole Heat Exchanger: Description and First Distributed Thermal Response Test Measurements är accepterad i konferensen The World Geothermal Congress 2010.

 

Sponsor - mätgruppsmöte den 25 augusti 2009 på KTH. Minnesanteckningarna finns att ladda ner från hemsidan.

 

En artikel med titel ”Local Heat Transfer in U-pipe Borehole Heat Exchangers” lämnades in till konferensen COMSOL Multiphysics 2009. Artikeln finns att ladda ner från hemsidan.

 

JA har börjat skriva sin Licentiatavhandling, som förväntas presenteras i december 2009.

 

Kvartal 2, 2009

 

 

Fortsatta mätningar på termosifoninstallationen gjordes i början av april. Självcirkulationen fungerar och sträckan där CO2 förångningen sker tydlig syns på uppåtgående slangen vid vissa driftförhållanden.

 

JA har medverkat och slutfört kursen från STEM: Perspectives of Energy Systems (7,5 ECTS)

 

En mätserie till vid Re=1000 togs i vår anläggning i kulverten. Höjdskillnader för punkterna närmast returböjen är större än vad tryckfallet blir vid detta Reynolds tal. JA har tidigare redovisat tryckfallet längs slangen samt jämfört med beräknat tryckfall för laminärt respektive turbulent flöde vid sju olika flöden med Re-tal från ca 1 500 till ca 7000. Inga oväntade observationer gjordes under testerna.

 

En artikel med titel A Novel Coaxial Borehole Heat Exchanger: Description and First Distributed Thermal Response Test Measurements lämnades in till konferensen World Geothermal Congress 2010.

 

Mätgruppsmöte den 29 april 2009 på KTH. Minnesanteckningarna finns att ladda ner från projekts hemsidan (http://www.kth.se/itm/inst/energiteknik/Forskning/ett/projekt/energibrunnar).

 

Två stycken Distributed Thermal Response Test (DTRT) har gjorts i en koaxial borrhålsvärmeväxlare på Lidingö. Mätningarna visar en detaljerad temperaturprofil längs djupet för det cirkulerande vattnet samt för borrhålsvägen.

 

JA besökte borrhåls- och värmepumpanläggningen i IKEA Uppsala.

 

Rapporten Distributed Thermal Response Test on a U-pipe Borehole Heat Exchanger presenterades vid konferensen EFFSTOCK 2009. Artikeln finns att ladda ner på projekts hemsidan.

 

JA har medverkat i kursen GEOTRAINET (http://geotrainet.eu/)

 

Två termiska responstester gjordes i BH3, Hammarby. Köldbäraren cirkulerades i två olika flödesriktningar. Köldbäraretemperaturen mätts vid ingången samt utgången tillsammans med ytterligare en mätpunkt längs ner i kollektorbotten. Effekten och flödet mätts med två olika Brunata instrument under bägge tester.

 

 

Kvartal 1, 2009

 

1. En ny borrhålsvärmeväxlare (Pemtecs Optimal kollektor) har installerats i vår nya anläggning i Lidingö.

 

2. Kaliumkarbonaten och pumpen som kommer att användas i BH1(Hammarby) har levererats till KTH.

 

3. Mätningar av köldbäraretemperatur vid olika djup har gjorts i Mariehäll vid olika flöden.

 

4. En del av mätningarna från vårt första termiska responstest i U‐rör har utvärderats.

 

5. Artikeln Distributed Thermal Response Test on a U‐pipe Borehole Heat Exchanger har lämnats in till konferensen EFFSTOCK 2009 (www.effstock2009.com ).

 

6. Fortsatta mätningar på termosifoninstallationen har gjorts i Norrtälje.

 

7. JA har medverkat och slutfört kursen Writing Scientific Papers på KTH.

 

8. JA har påbörjat kursen Energisystem från STEM (kursen är obligatorisk för doktorander som finansieras av STEM).

 

9. En grekisk journalist kom på besök till vår anläggning i Hammarby för att få information om projektet och om hur bergvärme fungerar den 15 januari 2009.

 

10. Artikeln Forskningsprojekt ska ge effektivare bergvärme om vårt projekt publicerades i VVS‐FORUM nr 1, 2009 (http://www.vvsforum.com/index.php?use=publisher&id=4281&force_menu=4281 ).

 

11. Två spanska journalister kom på besök för att få information om projektet den 3 mars 2009.

 

12. Mätgruppsmöte den 20 januari 2009 och Sponsormöte den 4 mars 2009 på KTH.

 

13. JA besökte borrhåls‐ och värmepumpanläggningen i Vällingby Centrum.

 

14. Projektet presenterades till en grupp studenter som kom från Spanien på besök till KTH.

 

15. Den 9 februari 2009 presenterades projektet på Svenska kyltekniska förenings medlemsmöte.

 

16. Koppling av mätutrustning i Lidingö är klar.

 

17. Projektet presenterades på Sveriges Energitinget den 11 mars, som en del av EFFSYS2 session.

 

18. Artikeln Bättre Bergvärmeanläggningar med optimala energibrunnar som handlar om vårt projekt, publicerades i tidningen BORRSVÄNGEN nr 1/2009.

Kvartal 4, 2008

1. A meeting with the project sponsors was held on 2008-10-14

2. A compact thermal response test TRT apparatus was built up at KTH.

3. On October 29th a meeting with a delegation from the Geological Survey of Finland GTK was held in order to exchange experiences from temperature measurements with fiber optics in boreholes.

4. Our project was presented on Nov 5th at the workshop “Ground Source Heat Pumps” in Bilbao, Spain. Proceedings available at http://www.eve.es/jornadas/jornada_intercambioGeotermico.asp

5. On Nov 11th the project progress was presented at the EFFSYS2 day. The proceedings are available at http://www.effsys2.se

6. More work has been done regarding modeling using COMSOL Multiphysics. JA has attended the course Meshing and CAD importing on Nov 20th.

7. On Nov 25th, Ground Source Heat Pumps were promoted at the Nordic Climate Solutions conference in Copenhagen
(http://www.nordicclimatesolutions.com/ ) where our project was presented.

8. The necessary Potassium Carbonate + inhibitor needed for our experiments in BH1, Hammarby have been localized and will soon be delivered to KTH.

9. All the temperature measurement equipment has been installed in Vega.

10. The pressure drop measurements in the tunnel using propylene glycol are finished and the analysis of the results is ongoing.

11. The first attempt of thermal response test measurement with our own TRT apparatus has been carried out including simultaneous temperature measurements with optic fiber cables and thermocouples.

12. On Nov 27th the installation in Hammarby was presented to a Chilean diplomatic and academic delegation

13. The 4th attempt of thermosiphon collector has been installed in Norrtälje and the first temperature measurements have been taken.

14. Parallel measurements with two different fiber optic interrogation units (DTS and HALO) have been done. Results will be analyzed during first quarter 2009.

EFFSYS2 dagen 2008-11-11 presentationsmaterial   poster

Kvartal 3, 2008

1. A compact thermal response test TRT apparatus is being planned in order to run TRTs in Vega and Hammarby using the measurement equipment already installed in these installations.

2. On Aug 27th, JA presented the project at the seminar ”Nya energilösningar för områdesbyggande” at Vasa, Finland. Vasa’s installation using their coaxial pipe under water sediments was visited. Information about the installation available at:

http://www.asuntomessut.fi/yleistieto/svenska_massor/vasa08/tiedotteet/sv_SE/vasa210208/

3. The flow meters readings from each borehole in Hammarby have been confirmed by measuring at the same time with an extra flow meter located after the manifold. Pressure drop in BH1, BH4, BH5, BH6 has been measured in order to confirm previous results.

4. On Sept 10th, the article ”Experimental Comparison of Four Borehole Heat Exchangers” showing the first results from the boreholes BH2, BH4, BH5 and BH6 at Hammarby has been presented at the 8th IIR Gustav Lorentzen Conference.

5. Two abstracts have been submitted to the EFFSTOCK 2009 conference (http://www.effstock2009.com/ ): Thermal Response Test using Distributed Temperature measurements and Test results from a Coaxial Borehole Heat Exchanger.

6. More work has been done regarding Borehole Heat Exchanger modeling using COMSOL Multiphysics.

7. The planning for the Potassium Carbonate Loop in Hammarby has started.

Kvartal 2, 2008

1. An article by JA has been published in the Magazine VVS Energi&Miljö nr 3-2008, where the project objectives and first results are briefly described. The same material was presented in the mass Nordbygg 2008 on April 3rd.
2. The detailed pressure measurements for the project “Experimental study of laminar/turbulent flow transitions with water and brines in long pipes” have had delays and are still ongoing.
3. On May 5th, JA has attended the final workshop for the EU project “GROUNDHIT”, where they have presented final results from their tests with a simplified coaxial collector.
4. A meeting with the project sponsors was held on 2008-05-27 where results from 5 borehole heat exchangers were presented and discussed, among others. The same day, the Master Thesis “Comparison of two borehole heat exchangers” has been presented by the student María Ten, showing and comparing results a U-pipe collector with spacers.
5. The article ”Experimental Comparison of Four Borehole Heat Exchangers” presents the first results from the boreholes BH2, BH4, BH5 and BH6 at Hammarby.. It has been submitted for review and will hopefully be presented at the 8th IIR Gustav Lorentzen Conference.
6. JA has finished attending the seminars for the course “Advanced Heat Transfer” at KTH. The exam will be taken during the autumn term.
7. A meeting with the reference group was held on 2008-06-10, where the planning for the installation in Vega was carried out together with some discussions about the Hammarby measurements.
8. We have attended the 9th IEA Heat Pump Conference, Zurich 2008 and presented the paper “Characterization of boreholes – results from a U-pipe borehole heat exchanger installation”, that presents the first measurements from Hammarby.
9. The investigation about thermosyphon loops for heat extraction from the ground continued with a Master Thesis project by the student Alba Domingo.
10. Borehole deviation measurements have been done in two boreholes at our installation in Vega, Haninge.
11. The borehole heat exchanger installation in Vega has already started. A U-pipe with 38 mm spacers has been instrumented and installed in a 220 m borehole. The instrumentation of the second collector also started at the end of this trimester.
Note: Minutes from the meetings, reports, articles and pictures can be found in the project’s homepage www.energy.kth.se/energibrunnar

Kvartal 1, 2008

1. José Acuna’s Master Thesis report ”Characterization and Temperature Measurement Techniques of Energy Wells for Heat Pumps” was presented on 2008-03-14. The report is available at the project’s homepage www.energy.kth.se/energibrunnar
2. A meeting with the project sponsors was held on 2008-01-30 where the first temperature measurements were presented and discussed, among others. The minutes are available in project’s homepage.
3. The investigation about thermosyphon loops for heat extraction from the ground has started.
4. A reference group meeting was held on 2008-03-04 (minutes available in project’s homepage).
5. On March 10th and 11th 2008, JA attended a course at the company Sensornet in London for theoretical and practical preparations for the usage of the new Fiber Optic Measurement Equipment.
6. JA attended the COMSOL Multiphysics course ”Heat Transfer Modeling” on 2008-02-14.
7. A simple estimation of how porous the rock is has been carried out on 2008-01-18 at the installation in Vega in order to decide whether it is possible to do flow logging along the borehole with Geosigma’s equipment or not.
8. The collector pipe for detailed pressure measurements has been installed for the project “Experimental study of laminar/turbulent flow transitions with water and brines in long pipes”. Measurements have already started.
9. José Acuna is at the moment attending the course “Advanced Heat Transfer” at KTH.
10. Final adjustments (flow meter installations) are at the moment being done in the borehole lines at Hammarby.
11. The first measurements from Hammarby were presented as a first conference paper with title “Characterization of boreholes – results from a U-pipe borehole heat exchanger installation”. The article has been sent to the 9th IEA Heat Pump Conference, Zurich 2008.

Kvartal 4, 2007

1. A Reference group meeting was held on 2007-10-05.
2. José Acuna attended the course “Introduction to COMSOL Multiphysics” as preparation for starting up with modeling of heat exchange with the ground.
3. A thermal response test was carried out in one borehole at the installation in Vega. The collector was later taken out from the borehole (The system had already been in operation without measurement equipment. New collectors are to be installed with thermocouples and optic fiber cables).
4. The project progress was presented at the first EFFSYS2 Day on 2007-11-08.
5. The collector installation activities in Hammarby have been completed. The following borehole heat exchangers have been successfully installed:
 

Borehole Collector
1 Double U pipe
2 Three pipe
3 Coaxial
4 U pipe (with optic fiber)
5 U pipe with Avanti spacers (with optic fiber)
6 Muovitech’s collector
 

6. Insulated pipes have been installed for brine circulation between the boreholes and the heat pumps in the control room, Hammarby. The thermocouple and optic fiber cables from the boreholes have been taken into the control room through independent pipes.
7. The fiber optic cables for temperature measurements in Hammarby were tested after the collector installations were done and they resulted to be in perfect conditions.
8. The start up of the system was carried out. Four boreholes are connected to the heat pumps and have been in operation since the end of December.
9. José Acuna has attended the course Measurement techniques at KTH to use the material as a tool and as preparation for the project measurements.
10. The Master Thesis report about measurement techniques and characterization of Boreholes for heat pumps is almost finished and it is planned to be presented at the end of the January.
11. Two sub-projects have been started:
a. “Experimental study of laminar/turbulent flow transitions with water and brines in long pipes”.
b. “Thermosiphon loops for Heat extraction from the ground”: in cooperation with Mr. Kenneth Weber from ETM Kylteknik. A cooper borehole heat exchanger has been already successfully installed and instrumented with optic fiber cables and thermistors.
12. The first temperature measurements in Hammarby have been taken from boreholes 4, 5 and 6.
 

EFFSYS2 dagen 2007-11-08 presentationsmaterial

Kvartal 3, 2007

1.The collector installation activities have already started. Two collectors are already
instrumented and installed in Hammarby (Lidköpingsvägen 3, Johanneshov) and the
installations are planned to be fully equipped by the end of October.
2. The contact with different borehole heat exchanger manufactures resulted to be
successful and all the collectors that are going to be installed in Hammarby have
already been delivered by the respective suppliers.
3. A report about measurement techniques and characterization of Boreholes for heat
pumps is under development and it is planned to be presented before the end of the
year 2007.
4. The temperature measurement technique to be used in the collectors was decided
after several tightness tests of thermocouple insertion methods through a 40 mm
PEM pipe. All the thermocouple equipment has been order and most of it has
already been supplied by the company Omega Engineering, INC.
5. In addition to the thermocouples, temperature measurements with optic fiber cables
are going to be done. A total of three offers for the necessary apparatus and cables
were obtained. The chosen provider resulted to be HydroResearch AB. Part of the
total ordered optic fiber cable has already been supplied.
6. Two further thermal response tests were done in Hammarby, at borehole 5 and 6.
7. Borehole deviation measurements were carried out by the company TGB Borrteknik
AB at boreholes 2, 3, 4, 5 and 6, Hammarby.
8. Ground water flow measurements have been done by the company Geosigma in
borehole 4, Hammarby. Geosigma has submitted its interest on the project and has
been added to the project sponsor list.
9. The 3rd informational meeting with the project sponsors took place on 2007-09-05.
10. Reference group meetings were held on 2007-08-02 and 2007-09-05. During these
meetings, the reference group has discussed current issues and taken decisions
regarding the activities that need to be done.
11. A Project homepage has been created where updated information, reports, meeting
minutes and pictures about what happens in the project can be found. The e-address
is http://www.energy.kth.se/energibrunnar

Kvartal 2, 2007

The project is at its initial phase which has consisted of theoretical and practical preparations so
that the experimental work can be started during the autumn. The theoretical part has included a
literature study consisting of a broad literature and paper review for the Master Thesis
“Characterization and measurement techniques in geothermal wells for heat pumps” and PhD
project tasks. All the steps have been written and documented. The student Jose Acuna has also
assisted to the 2 days course “Bergvärme och Bergkyla” given by VVS tekniska föreningen,
between the 8th and 9th of May, 2007. The practical work has been done in connection with the
industry and the following is a brief quotation of the activities done until now:
ACTIVITIES
􀂃 Double-U pipe borehole heat exchanger (BHE) installation at borehole 1,
Lidköpingsvägen 3, Johanneshov.
􀂃 Response test at borehole 1, Lidköpingsvägen 3, Johanneshov.
􀂃 Borehole deviation measurements by the company TGB Borrteknik AB at boreholes 4, 5
and 6, Lidköpingsvägen 3, Johanneshov.
􀂃 Tightness test of thermocouple insertion in a 40 mm PEM pipe for temperature
measurements of the secondary fluid within the collector pipes.
􀂃 Some measurement equipment has been ordered from Omega Engineering, INC.
􀂃 Meeting with sponsors (2007-04-03).
􀂃 Reference group meetings (2007-04-03, 2007-05-04, 2007-06-03, and 2007-06-20).
􀂃 Contact with Peter Platell and the company Lowte AB and discussion of project common
issues and the possibility of using their collector in the project.
􀂃 Abstract submission to the 9th Heat Pump conference, Zurich 2008.

Kvartal 4, 2006 och Kvartal 1, 2007

Genast efter beslut startades rekrytering av doktoranden till projektet. (Annons var införd i DN i mitten av december och sista ansökningsdag var i början av januari. De flesta intervjuer utfördes under januari. Dock var urvalet inte slutgiltigt klart förrän flera veckor senare. Den utvalde doktoranden heter José Acuna. Han avslutar under våren sina studier på KTH och kan därför inte påbörja sin anställning tidigare än i mitten av maj.
Ett noggrant arbete lades på urvalet av doktoranden då vi av erfarenhet vet att valet är mycket viktigt för projektets framgång.

De deltagande företagen har samlats i vad vi kallar Industrigruppen. Ett första möte med industrigruppen hölls i slutet av januari. Vid mötet bildades en Mätgrupp med uppgift att fungera som referensgrupp vid utformningen av mätutrustning och karakteriseringen av borrhål för undersökning i projektet.

Sedan tidigare examensarbeten på KTH finns mätutrustning installerad i en bergvärmeinstallation i Sundbyberg. Två ytterligare installationer under planering identifierades av industrigruppen. En av dessa ligger i en flerfamiljsfastighet i Hammarby. Installationen kommer att ha sex borrhål om 260 meter var, varav ett är ett "extrahål" utöver vad som anses nödvändigt för installationen. Detta bekostas separat av projektet och används för test av ny och oprövad teknik. Den andra installationen görs till en större villa och kommer att ha två borrhål med längden ca 200 m.

Kontakter har tagits med flera företag för hjälp med karakterisering av borrhålen, dvs mätning av hålens rakhet, vattenströmningen i berget, bergets värmeledningstal etc. Under första kvartalet 2007 hade dessa mätningar inte påbörjats.

Kontakter har också tagits med företag som levererar instrument för att mäta temperaturen kontinuerligt längs borrhålen med hjälp av fiberoptik. Denna typ av mätningar har inte gjorts för den här applikationen tidigare i Sverige, och har använts bara vid ett fåtal mätningar utomlands.