Energimyndighetens logotype

Home

UTLYSNING inom området kyl- och värmepumpssystem

Ett av projekten i Effsys2 har avslutats i förtid varigenom ca 1 Mkr frigjorts av Energimyndighetens anslag. Denna resurs disponeras endast under våren 2010. Arbeten som kan komma ifråga måste således vara avslutade redan den 30 juni.

Styrelsen för Effsys2 har beslutat att inbjuda forskningsutförare att komma med förslag på användning av de frigjorda medlen. Ansökan skall insändas till Effsys2 sekretariat (effsys2@energy.kth.se) senast den 15 januari. Ansökningsformulär finns i bilaga 1. Beslut kan väntas vid styrelsens möte den 25 januari.

 Vid bedömningen av ansökningar kommer kriterierna i bilaga 2 att användas. Observera att det krävs en motfinansiering från industrin på minst 60 % av projektets totala omsättning. Särskild vikt läggs denna gång vid att det är sannolikt att genomförandet kan ske inom den korta tidsram som finns, slutdatum den 30 juni 2010.

Förslagen kan avse kort studie av nya angelägna problemställningar eller utökad ram för pågående projekt. Förstudie till planerat större projekt kan även komma ifråga.

 Vid frågor kontakta programsekretariatet: Erik Björk, effsys2@energy.kth.se eller programmets ordförande Eric Granryd, granryds@hotmail.com

 Bilaga 1: Ansökningsformulär

Bilaga 2: Bedömningskriterier