Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P11 - Tappvattenvärmning med värmepump – Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme

Projektledare: Per Fahlén, CTH    Doktorand: Jessica Erlandsson, CTH

 

Start: 2008-01-01 Slut: 2010-06-30

 

Rumsvärmebehoven minskar p.g.a. bättre byggnadsdelar, värmeåtervinning etc. medan kraven på varmvatten

tenderar att öka m.a.p. mängd och temperatur (bl.a. legionellafrågor). Därmed ökar den relativa

betydelsen för tappvatten vid tillämpningar med värmepump. Erfarenheten visar att tappvattenvärmning

kraftigt reducerar systemårsfaktorn för värmepumpssystem. Detta arbete omfattar en analys av behov

och funktionskrav på värmepumpssystem för tappvatten samt vilka konsekvenser kraven får för systemutformning,

dimensionering av effekt och ackumulerad volym, styrning etc.

Följande frågeställningar belyses:

- Hur ska värmepumpssystem utformas för att tillgodose varmvattenbehov med låg energianvändning?

- Finns det behov av att revidera normer för dimensionering, provning och redovisning av prestanda?

- Hur hanteras kombinationen värme och varmvatten vid årsenergiberäkning av värmepumpssystem?

I arbetet görs en genomgång/kartläggning av dagens modellutbud beträffande systemlösningar och

prestanda. Detta inkluderar även alternativa val av köldmedier.

Systemsimulering kompletterad med mätningar på utvalda system i laboratorium och i fält ger underlag

för analys och syntes. Resultaten ska belysa för- och nackdelar med alternativa systemlösningar och peka

på effektiviseringsmöjligheter. De ska också leda till rekommendationer för utformning av normer samt

hur man hanterar indata vid energiberäkningar av värmepumpssystem för rumsvärme och varmvatten

 

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)