Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P14 - Nästa generation värmepumpsystem i bostäder och lokaler

Projektledare: Monica Axell, SP

Start: 2007-12-01 Slut: 2009-04-30

Det finns ett starkt tryck, både från EU och nationellt, på att öka energieffektiviteten i bebyggelsen. Värmepumpar kan utgöra en viktig del av lösningen. Den största potentialen för energieffektivisering finns i det befintliga fastighetsbeståndet eftersom merparten av de byggnader vi kommer att ha om 50 år redan är byggda. Syftet med detta projekt är att beskriva kraven på nästa generation av värmepumpsystem då de skall installeras eller ersätta en befintlig värmepump i det befintliga fastighetsbeståndet alternativt installeras i nybyggda fastigheter. Kravspecifikationen skall ligga till grund för att föreslå ett antal möjliga systemlösningar. Sådana lösningar ska sedan föreslås och bedömasur ett energi-, miljö- och kostnadsperspektiv. Projektet skall genomföras som två separata delstudier dels på lokaler och dels på bostäder, eftersom brukarmönster, energibehov, distributionsmetoder, kunskapen hos slutanvändarna samt de marknadsmässiga förutsättningarna skiljer sig mellan lokaler och bostäder. Studierna förutsätter ett framtidsscenario som blickar 10-15 år fram i tiden. Studien genomförs som en litteraturstudie kompletterat med intervjuer med värmepumpstillverkare, konsulter och fastighetsägare. Olika framtidsscenarier där hänsyn tas till uteklimatet, kundernas ökade krav på termisk komfort, framtida teknisk utrustning i fastigheter som påverkar interna värmelaster, brukarbeteende och utformningen av fastighetens klimatskal ska undersökas för att fastställa framtida energibehov map värme, kyla och tappvarmvatten. Beräkningar kommer sedan att genomföras för ett antal scenarier som definieras av projektgruppen. Projektet skall resultera i en kravspecifikation som kan användas för en eventuell framtida tekniktävling, kunskap om hur långt kan man nå idag med state-of-the-art-teknik, förslag på nya systemlösningar med en förbättrad SPF samt identifiering av nya forskningsbehov.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2008-12-04

Tilläggsbeslut 2009-03-13