Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P15 - Värmepumpar och elkvalitet

Projektledare: Jan Welinder, SP

Start: 2007-12-01 Slut: 2008-04-30

Projektet ska studera om och i så fall hur värmepumpar påverkar elkvaliteten i framför allt småhus. Värmepumpar är en förhållandevis stor elförbrukare och nya varvtalsstyrda pumpar inför också ny teknik. Projektet inleds med en förstudie bestående av en probleminventering med enkät och intervjuer. Vidare ska värmepumpars elsystem studeras med avseende på elkvalitetpåverkan. I ett fortsättningsprojekt ska mätningar göras på labb och i fält. Metodiken tas delvis fram i förstudien. Projektet är kopplat till Elforsk-projektet ”Elektronisk last” där huvudarbetet med enkät och intervjuer genomförs och där andra elförbrukare studeras.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)