Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P22 - Modell för identifiering av lämplig effektivisering av energitekniska system med värmepumpar i befintligt byggnadsbestånd – När/Var/Hur?

Projektledare: Joachim Claesson, KTH

Doktorand: Jörgen Wallin

Start: 2008-07-01  Slut: 2010-06-30

Byggnader är komplexa energisystem. Ofta förekommer flera olika energisystem som ska samordnas för att förse byggnaden med lämpligt klimat. Allteftersom byggnaden åldras förändras byggnadens användning men även byggnadens energisystem, tyvärr ofta till det sämre. Många byggnader är således i behov av upprustning, åtgärdande av utrustning som inte fungerar till dess fulla potential, Hur ska åtgärder i byggnadens energisystem väljas, så att spenderat kapital utnyttjas maximalt? Detta är inte möjligt att avgöra om inte åtgärder utvärderas utifrån dess påverkan på hela byggnaden, inte bara dess egna undersystem.

Projektet som här föreslås har två principiella nivåer, dels en detaljerad nivå, dels en förenklad nivå. Den detaljerade nivån består av detaljerad simuleringsmodell som valideras genom varsamt valda referensbyggnader. I denna detaljerade nivån ingår även att identifiera typiska begränsningar eller fel i befintliga energisystem i byggnader. När väl denna modell är validerad kan den sedan användas för att studera hur åtgärder på delsystem i byggnaden återverkas på byggnadens energianvändning, t.ex. utbyte av värmekälla till en värmepump eller uppdatering av komponenter i ventilationssystemet.

I den förenklade nivån utformas modeller (enkäter, frågeformulär, checklistor) som ger "svar" på lämpliga energi- och kostnadseffektiva åtgärder baserat på byggnadens status. De förenklade modellerna utformas utifrån erfarenheter från den detaljerade nivån. De förenklade modellerna tjänar alltså syftet att vara ett verktyg för daglig användning av individer som kanske inte besitter kunskapen att utföra detaljerade simuleringar av byggnadens prestanda enligt den detaljerade nivån.

Specifikt inriktas projektet mot identifiering av lämpliga byggnadssystem där värmepumpar kan vara speciellt attraktivt alternativ vid en restaurering av byggnaden och dess energisystem.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)