Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P23 - Värmepumparnas betydelse för toppeffekter i elsystemet

Projektledare: Björn Palm, KTH

Utförare: Gunnar Bröms, Vattenfall och Björn Palm, KTH

Start: 2009-07-01  Slut: 2010-06-30

Vid elmarknadens avreglering 1 jan 1996 fanns ett stort eleffektöverskott som under några år minskade så att det i början av 2000 talet började bli balans mellan behov och efterfrågan. Av säkerhetsskäl fick då Svenska Kraftnät i uppgift att upphandla en viss effektreserv som inte fick användas på den öppna marknaden utan enbart kunde tas i anspråk av SVK. Under senare år har dock effektbalansen åter börjat stärkas genom att ny kraft tillkommit och mer är på väg in. Dessutom råder i dagsläget en lågkonjuktur samtidigt som arbetet med att energieffektivisera Sverige och Norden börjar att koma igång. För tillfället bedöms därför elbalansen som relativt stark men kan av orsaker som torrår, tillfälliga stopp i kärnkraften etc. minska så att någon form effektknapphet kan uppstå. I samband med detta beskylls ibland värmepumparna för att förvärra effektsituationen genom att dessa ofta kräver tillsatsvärme, eller helt ersätts med elvärme, vid kall väderlek. I programbeskrivningen till Effsys2 omnämns effektbrist och effekttoppar ett flertal gånger, och där sägs också att ”Programmet ska bidra till att minska risken för effektbrist i kraftsystemet…”.

Som framgått ovan har sannolikheten för effektbrist minskat. Det är likafullt av intresse att inom Effsys2 fastslå värmepumparnas bidrag till effekttoppar, och att peka på möjligheter att utforma värmepumpssystemen så att inverkan minimeras i framtiden.

Projektet syftar således till:

  • att sammanfatta vad i andra sammanhang framkommit beträffande risken för effektbrist inom den närmaste 20årsperioden, dvs inom nyinstallerade värmepumpars livslängd
  • att beskriva värmepumparnas betydelse, lokalt, regionalt och nationellt, för effekttoppar vid kall väderlek
  • att beskriva hur utformning av värmepumpsystem kan göras så att deras bidrag till effekttopparna kan minimeras, eller så att de bidrar till en utjämning av effektbehovet.
att peka på kostnadseffektiva och miljöriktiga metoder att under kortare perioder i bebyggelsen ersätta elektrisk tillsatsvärme med andra uppvärmningsformer.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Slutrapport