Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P25 - Utvärdering av värmepumpar som attraktivt del i åtgärder i 50-, 60-, 70-tals inklusive även miljonprogrammet sett ur ett tekno-ekonomiskt perspektiv

Projektledare: Joachim Claesson, KTH

Utförare: Joacim Claesson, KTH

Start: 2010-02-01  Slut: 2010-06-30

Det svenska bostadsbeståndet som byggdes under 60-talet fram till sent 70-tal (Miljonprogrammet) är i stort behov av renovering. Det är i samband med detta intressant att studera vilka åtgärder som kan komma ifråga, och framför allt kan värmepumpar vara intressanta ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Dessutom är det intressant att studera hur dessa åtgärder förhåller sig till EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, EU).

 Projektet syftar till att studera typiska fastigheter under perioden 50-tal till miljonprogrammet, simulera dessa i lämpligt simuleringsprogram och i simuleringarna implementera alternativa systemlösningar, samt att studera alternativens utfall dels tekniskt, dels ekonomiskt, dels ur EPBD. Baserat på simuleringsresultaten erhålls indikation på värmepumpars utfall i för perioden typiska byggnader.

 Projektet är delvis knytet till annat forskningsprojekt inom effsys, P22, där mer generella byggnaders energisystem studeras och utvärderas tekniskt. Det ansökta projektet avser utöver det som görs i P22 mer specifikt studera värmepumpar ur miljonprogrammets specifika behov, vilket inte görs i P22.

 Vidare avser projektet att i största möjliga mån välja byggnader som är energideklarerade, där energianvändningen är kartlagd. Byggnader väljs ut ur Boverkets Energideklarationsdatabas.

 De undersökta åtgärdsförslagen kommer att vara grund för en sammanställning av utfall av typiska byggnadsåtgärder som sedan troligtvis kommer att publiceras av VVS Företagen.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)