Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P4 - TriGen – Uthållig förnybar uppvärmning av små och medelstora hus

Projektledare: Joachim Claesson, KTH

Start: 2006-12-01 Slut: 2008-01-31

Syftet med denna förstudie är att undersöka nya tekniska möjligheter som utnyttjar inhemska biobränslen och samtidigt minskar elberoendet för uppvärmning av små och medelstora hus.

Värmepumpar (VP) utnyttjar energi från omgivningen för uppvärmning av huset. För detta krävs dock en drivenergi motsvarande ca 1/3 av den energin som avges från värmepumpen. En nackdel som ibland förs fram är att värmepumpen drivs av el, vilket i sin tur påverkar effektbalansen i det svenska elsystemet. VP dimensioneras dessutom inte med full effekttäckning vilket innebär att direktverkande el används som komplementuppvärmning av byggnaden under de kallaste dagarna. Ett annat uppvärmningsalternativ som blir alltmer vanligt är pelletpannor. Fördelen med dessa är att de utnyttjar ett förnybart bränsle. Nackdelen är att bränsleåtgången blir stor.

Projektet avser att undersöka olika kombinationer av en värmemotor, t.ex. mikrogasturbin eller en stirlingmaskin, som kan drivas av förnybart bränsle (pellets, etanol, etc), för att generera el, ge avgasvärme samt driva vämepumpen. Enkla överslag visar att bränsleutnyttjandegraden i ett sådant system kan bli över 150 % (mot ca 80 % i en god vedkamin). Detta alternativ är uppenbarligen mycket mer energieffektivt än att enbart bränna bränslet för kraftproduktion eller uppvärmning. Till ett system av detta slag kan även solfångare anslutas för att ge ett bidrag under vår och höst, men framförallt för tappvarmvattenvärmning under de varmare månaderna.

I projektet skall även kombinationer där värmedriven köldalstring kombineras med systemet undersökas.

Fördelarna som förväntas uppnås med dylika system är:

  1. ◊ Bränslet utnyttjas bättre jämfört med traditionell pelletpanna.
  2. ◊ Belastar inte det svenska eldistributionsnätet.
  3. ◊ Inget utnyttjande av elnätet vid toppeffekt.
  4. ◊ Bättre redundans, byggnader förlorar inte uppvärmning vid strömavbrott.
  5. ◊ Värmepumpen använder med säkerhet förnybart bränsle för sin drift.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2007-10-17