Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P5 - Dynamiska värmepumpsystem med kapacitetsreglering

Projektledare: Björn Palm, KTH och Per Lundqvist, KTH    Doktorand: Hatef Madani, KTH

Start: 2006-12-01 Slut: 2010-06-30

Ett värmepumpsystem i vid mening består av byggnaden, värmedistributionssystemet, värmepumpenheten och värmekällan samt de delsystem som erfordras för att täcka eventuella spetslaster. Detta system påverkas i hög grad av omgivningsfaktorer, randvillkor, som klimat och brukarvanor. Det som är typiskt för systemtypen är att förloppen är dynamiska, föränderliga i tiden, med olika tidskonstanter för olika delsystem. Vissa förlopp som utom- eller inomhustemperatur förändras relativt långsamt medan t.ex. solinstrålning eller effektuttag för varmvatten kan förändras snabbt. Syftet med projektet är att utveckla en modell som, implementerad i en adekvat simuleringsmiljö, på ett bra sätt förmår efterlikna den dynamik som fås i typiska värmepumpinstallationer i småhus. Genom instrumentering, mätning och utvärdering av minst tre olika hus/värmepumpsystem kan modellen verifieras. Modellen kan sedan användas för att kvantitativt utvärdera olika tekniker för kapacitetsreglering av värmepumpsystem, men även betydelsen av livsstilfrågor, som kan minska systemets effektbehov samt även för att utvärdera potentiella förbättringar som leder till högre årsvärmefaktor eller förbättrad komfort. Modellen skall göras tillgänglig för de deltagande parterna för vidare arbete i den mån de så önskar. I projektet skall även s.k. delphiteknik tillämpas som stöd för modellutvecklingen och för erfarenhetsinsamling.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)