Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P6 - System för värmepumpsinstallationer i fastigheter

Projektledare: Jörgen Rogstam, IUC

Start: 2007-02-01 Slut: 2009-05-31

Nästa snabbt växande segment för värmepumpstekniken är flerfamiljshus och större fastigheter. Detta är ett område där betydligt färre installationer gjorts historiskt och erfarenheterna är begränsade. Större fastigheter är betygligt mer komplexa ur ett systemperspektiv och både tillverkare och installatörer har mycket begränsade erfarenheter. För att undvika samma bakslag som värmepumpstekniken upplevde efter ”den första boomen” inom villasegmentet initieras detta projekt. Syftet är att samla de bästa exemplen från gjorda installationer och samtidigt identifiera fallgroparna, vilket sedan leder vidare till en förfining av tekniken. Första fasens aktiviteter är marknadsinsriktade för att nå snabba initiala resultat där statistik samlas och anläggningar på fältet studeras. I nästa fas fördjupas studien inom de identifierade problemområdena. Exempel på viktiga frågeställningar är hur större kvantiteter tappvarmvatten säkerställs med värmepumplösningen. Detta är ett argument som ibland hålls emot VP-tekniken och till fördel för traditionella system eller fjärrvärmelösningar. Projektets syfte är att vara marknadsnära varför kommersiella mål är viktiga. Tidigt i arbetet kommer kommersiella villkor att studeras såsom lönsamhet tillsammans med miljövinster för olika system och komponenter. Genomgående i projektet görs en stor satsning på kommunikation där extra resurser läggs på att bygga upp en web-sida för kommunikation av resultat. Förutom detta länkas de deltagande parterna till denna portal samt inkluderar rapportering i nyhetsbrev inom organisationerna. En resurs projektanställs av SEK ifrån vilken projektet koordineras. Marknaden har börjat expandera och det brådskar att komma med rätt rekommendationer för att undvika misstag. En grupp intresserade installationsföretag och produktleverantörer är identifierade.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2009-02-01

System för fastighetsvärmepumpar (länk till projektets egen hemsida)