Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P9 - Beräkningsmetoder för årsvärmefaktor för värmepumpsystem för jämförelse, systemval och dimensionering

Projektledare: Per Lundqvist, KTH

Existerande beräkningsverktyg för 1) dimensionering och 2) jämförelse av värmepumpsystem behöver utvecklas för att visa potentialen med ny teknik i värmepumpsystem såsom kapacitetsreglering och effektivare drift vid kombinerad produktion av värme och tappvarmvatten. Det övergripande målet är att vidareutveckla existerande beräkningsverktyg så att de synliggör potentialen med dagens bästa teknik. Resultaten från beräkningarna skall kunna ligga till grund för miljöbedömningar. Existerande beräkningsverktyg för beräkning av årsvärmefaktor och årsenergibesparing skall jämföras och valideras för att belysa behov av vidareutveckling. Projektet skall använda indata från genomförda och planerade mätningar från fält och laboratorium för validering av modellerna.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)